2 % dane

Venujte 2% Vašej dane

Viac informácií

Žiadosť člena ZÚ

PRIHLÁŠKA

Stiahni si prihlášku

Žiadosť

o vedenie záujmového útvaru

stiahni prihlášku

Náš Facebook

Dajte Like :)

Viac

OZNAM- október 2020

CVČ Trstená bude v dňoch od 26.10.2020 do 30.10.2020 zatvorené z dôvodu čerpania dovoleniek.

Mimoriadne opatrenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

 

Oznamujeme všetkým klientom Centra voľného času, že na základe Rozhodnutia

č. 2020/17294:1-A1810 -ktoré je uverejnené nižšie - je činnosť Centra voľného času

zrušená až do odvolania.

 

ROZHODNUTIE

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) s účinnosťou od 12. októbra 2020 do odvolania rozhoduje takto:

a) mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v stredných školách podľa § 32 školského zákona s výnimkou školského vyučovania v prvom až štvrtom ročníku osemročného vzdelávacieho programu v strednej škole; riaditelia stredných škôl zabezpečia dištančné vzdelávanie žiakov stredných škôl,

b) mimoriadne prerušuje poskytovanie výchovno-vzdelávacej činnosti, ubytovania a stravovania v školských internátoch pre žiakov stredných škôl podľa § 32 školského zákona s výnimkou žiakov prvého až štvrtého ročníka osemročného vzdelávacieho programu v strednej škole a žiakov s trvalým pobytom mimo územia Slovenskej republiky,

 c) mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v jazykových školách; riaditelia jazykových škôl zabezpečia dištančné vzdelávanie poslucháčov,

d) mimoriadne prerušuje skupinové vyučovanie v základných umeleckých školách,

e) mimoriadne prerušuje prevádzku centier voľného času,

f) v prevádzke zariadení školského stravovania sa neumožňuje konzumácia jedál a nápojov pre žiakov stredných škôl podľa § 32 školského zákona s výnimkou žiakov prvého až štvrtého ročníka osemročného vzdelávacieho programu v strednej škole,

g) v stredných školách, v ktorých sa mimoriadne prerušuje školské vyučovanie, sa umožňuje konanie komisionálnych skúšok, rozdielových skúšok a skúšok odbornej spôsobilosti na výkon povolania,

h) mimoriadne prerušuje záujmové vzdelávanie v školách a školských zariadeniach; riaditelia škôl zabezpečia podľa podmienok a možností záujmové vzdelávanie dištančnou formou,

i) v školskom roku 2020/2021 vo všetkých školách a školských zariadeniach nemožno uskutočniť školské aktivity podľa § 28 ods. 16, § 30 ods. 7 a § 33 ods. 12 školského zákona najmä

1. výlety a exkurzie,

2. športové výcviky a školské športové súťaže,

3. pobyty v škole v prírode a aktivity školy v prírode,

 4. kurzy na ochranu života a zdravia,

 5. kurzy pohybových aktivít v prírode,

 6. saunovanie,

7. dni otvorených dverí

 do termínu skončenia výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie.

 Na výchovu a vzdelávanie v školách a školských zariadeniach sa primerane vzťahujú ustanovenia príslušných právnych predpisov a rozhodnutí, ak toto rozhodnutie neustanovuje inak.

 

Odôvodnenie:

Na základe návrhov a opatrení Ústredného krízového štábu zo dňa 11. októbra 2020 a vo vzťahu k súčasnému vývoju epidemiologickej situácie spôsobenej šírením ochorenia Covid-19 je dôležité zabezpečiť ochranu zdravia a znížiť tak riziko prenosu tohto ochorenia. V záujme zachovania výchovy a vzdelávania v materských školách, základných školách a školách pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa pristupuje k obmedzeniu výchovno-vzdelávacích aktivít na stredných školách podľa § 32 školského zákona (gymnáziách, stredných odborných školách, stredných športových školách, školách umeleckého priemyslu a konzervatóriách) prezenčnou formou, keďže sa môžu uskutočňovať dištančne.

Toto obmedzenie sa netýka škôl a školských zariadení pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, praktických škôl a odborných učilíšť, ani žiakov, ktorí získavajú nižšie stredné vzdelanie v rámci osemročného vzdelávacieho programu v strednej škole. Zároveň na všetkých druhoch škôl sa obmedzujú aktivity, ktoré nie sú kriticky dôležité pre výchovno-vzdelávací proces. V prípade praktického vyučovania, odborného výcviku či odbornej praxe u zamestnávateľa je možné naďalej pokračovať v jeho realizácii podľa pandemickej situácie u konkrétneho zamestnávateľa, ak jeho realizácia nevyžaduje ubytovanie žiaka v školskom internáte. V opačnom prípade sa praktické vyučovanie, odborný výcvik či odborná prax môžu realizovať len dištančnou formou.

 

Branislav Gröhling

minister školstva, vedy, výskumu a športu

 

Oznam k otvoreniu činnosti CVČ od 5. 10. 2020

Milé deti, Vážení rodičia

Dňa 5. októbra 2020 začína v centre voľného času Trstená  krúžková činnosť. Pred zahájením výchovno-vzdelávacieho procesu Vás prosíme o rešpektovanie hygienicko-epidemiologických opatrení. Zároveň Vás chceme informovať  o opatreniach v rámci záujmovej činnosti v CVČ.

Záujmová činnosť sa začne 5.10. – pondelok podľa rozvrhu jednotlivých krúžkov. Je na zvážení rodičov, či v aktuálnej situácii budú deti krúžky navštevovať. Členstvo v krúžkoch je dobrovoľné. Informácie o termínoch prvých stretnutí krúžku Vám dajú vedúci jednotlivých záujmových útvarov. Úvodné stretnutia budú skrátené a informatívne. Prosíme všetkých, ktorí sa úvodných stretnutí zúčastnia, aby mali rúško a papierové vreckovky. Nikto s príznakmi ochorenia COVID 19  do budovy nevstúpi.

Vedúci ZÚ podľa pokynov vykoná filter – dezinfekcia rúk a meranie telesnej teploty. Zároveň zodpovedá za vyzbieranie "Prehlásení o bezinfekčnosti“ ktoré je povinný podpísať zákonný zástupca dieťaťa prípadne člen ZÚ starší ako 18 rokov. Vedúci ZÚ zabezpečí tiež dodržanie  odstupu detí ako aj šachovnicové sedenie v triede. Maximálny počet prítomných na ZÚ je 30.

Deťom bude umožnený vstup do CVČ a do miestnosti určenej na ZÚ  najskôr 5 minút pred začiatkom stretnutia krúžku. Rodič/zákonný zástupca nevstupuje do budovy CVČ. Zo strany CVČ sú dodržiavané všetky potrebné opatrenia a vedúci ZÚ nosia rúško.

Ďalšie opatrenia sú vydané dodatkom v Školskom poriadku a v Organizačnom poriadku CVČ.

Stiahnite si Prehlásenie o bezinfeknosti

 

Príbeh hračiek

Tak ďalší týždeň plný zážitkov, srandy, dobrej nálady či nových kamarátov máme za sebou... Opäť bolo zaujímavo.

Lovecká sezóna ukončená

Tábor Lovecká sezóna bol úspešne ukončený. Spolu 34 detí nalovilo množstvo zážitkov, nových kamarátov a tiež trochu kondičky. Tešíme sa na ďalšie tábory s Vami.

Fotka Centrum voľného času Trstená.

Opatrenia počas prímestských táborov

Opatrenia, ktorým sa nevyhneme a ktoré budú platiť počas letných prázdnin :

Ø  počet detí v prímestských táboroch majú svoj limit - max. 20. Preto využite čas a svoje dieťa do tábora zapíšte čím skôr.

Ø  všetci účastníci tábora sú  záväzne prijatí po uhradení poplatku za tábor, odovzdaní prihlášky, prehlásenia a vyhlásenia!!! Nech Vás neodradia papierovačky - nemusíte nič vymýšľať - stiahnite si ich na našej stránke www.cvctrstena.sk

Ø   každý deň pri príchode do LT prejdeme zdravotným filtrom - meranie teploty, dezinfekcia rúk... pre istotu... nie len deti, ale samozrejme aj vedúci táborov

Ø   počas celého dňa budeme dbať na pravidelné umývanie rúk a celkovú hygienu

Ø  podstatnú časť týždenného programu budeme zabezpečovať v prírode, na voľných priestranstvách a čerstvom vzduchu

Ø  denné programy táborov sa môžu meniť vzhľadom k počasiu a tiež vzhľadom k  aktuálnej situácii v súlade s odporúčaniami Úradu verejného zdravotníctva SR

Ø  Nosenie rúšok budeme vyžadovať pri návšteve interiéru akéhokoľvek zariadenia - knižnice, obchody, reštaurácie... 

Ø  na cestovanie budeme využívať aj prostriedky hromadnej prepravy - vlaky a autobusy, preto je nutné, aby dieťa malo vybavenú preukážku na bezplatnú vlakovú prepravu. V prípade, že ju dieťa nemá, bude si cestu hradiť nad rámec základného poplatku za tábor

Ø  ak zistíte akékoľvek zmeny v zdravotnom stave Vášho dieťaťa , dajte nám prosím vedieť  

    Meniacim podmienkam sa flexibilne prispôsobujeme a plánované opatrenia budeme upravovať/dopĺňať podľa aktuálnej situácie. V prípade otázok sa môžete na nás kedykoľvek obrátiť, radi vám odpovieme na tel.č.:043/5392 129 - v pracovných dňoch  od 7.30 do 14.00, mimo týchto hodín na tel.č.: 0918 764 706.