2 % dane

Venujte 2% Vašej dane

Viac informácií

Žiadosť člena ZÚ

PRIHLÁŠKA

Stiahni si prihlášku

Žiadosť

o vedenie záujmového útvaru

stiahni prihlášku

Náš Facebook

Dajte Like :)

Viac

Veľkonočná súťaž on-line

Ak Ti je už doma dlho, zapoj sa do súťaže. Čas Ti prejde rýchlejšie a ešte môžeš vyhrať krásne ceny. Tešíme sa na Tvoje foto.  

ŠAŠO KOVED- 1. časť

Príbehy, zamyslenia, súťaže (nielen) pre deti.

Šašo KOVED sa vám predstaví vo videu a rozpovie vám 2 pekné príbehy. A má niečo aj pre súťaživých.

Prvú časť DOBROdružstiev so Šašom KOVEDOM  si môžete pozrieť na tomto linku:

https://www.youtube.com/watch?v=CLaZC9C94Tg 

 

 

 

 

Nové usmernenie - COVID 19

Rozhodnutie ministra školstva o prerušení vyučovania od 30. marca 2020 a určení termínov v rámci organizácie školského roka

V rozhodnutí sa uvádza : 

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“)

a) mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách od 30. marca 2020 do odvolania; riaditelia škôl zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy,

b) mimoriadne prerušuje prevádzku školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania; mimoriadne prerušenie prevádzky sa nevzťahuje na diagnostické centrá, reedukačné centrá a liečebno-výchovné sanatóriá

UPOZORNENIE

V zmysle nariadenia vlády sa od od pondelka (16. 3. 2020)  zatvára Centrum voľného času do odvolania, minimálne na obdobie 14 dní.

 

 Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

V nadväznosti na vývoj epidemiologickej situácie zostáva v platnosti zákaz organizovania športových podujatí, výletov, exkurzií, súťaží a predmetových olympiád realizovaných v sústave škôl a školských zariadení. 

Usmernenie k šíreniu koronavírusu

Na základe prijatých opatrení a zákazov Ústredného krízového štábu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydáva Usmernenie č. 3 k šíreniu koronavírusu, ktorým sa do 23.3.2020 rušia všetky okresné, krajské a celoštátne kolá súťaži detí a žiakov škôl a školských zariadení v súlade so smernicou č. 23/2017 o súťažiach a taktiež sa rušia regionálne súťaže organizované Centrom voľného času Trstená. Osobitne sa rušia tieto súťaže a akcie: Chlapci a dievčatá z jednej lavice 16.3.2020 a dopoludnie pre mamičky v klubovni na Západe 17.3.2020.  

Dopoludnie pre mamičky s deťmi na Západe

V klubovni na Západe sme zorganizovali ďalšie dopoludnie pre mamičky s malými deťmi. Pre deti bol opäť lákadlom nafukovací hrad a mamičky sa mohli porozprávať a oddýchnuť si počas toho, ako sa ich ratolesti zabávali.

Animačné programy na lyžiarskych výcvikoch

Pre naše trstenské základné školy sme pripravili animačné programy počas lyžiarských výcvikoch. So ZŠ R. Dilonga sme boli v Krušetnici a so ZŠ P.O. Hviezdoslava sme sa ocitli v Oravskej Polhore. Počas viacerých dní sme pripravili zaujímavé aktivity: ľudské bingo, hru kukurica, hádanie pesničiek, detektívne príbehy, logické úlohy, motivačný príhovor na tému: Vytrvalosť, pohybové aktivity, šermovanie...

Rodinné stretká v klubovni na Západe

V klubovni na Západe sa zorganizovali rodinné stretká. Pre manželov boli pripravené prednášky na témy: Ako budovať šťastné manželstvo a Význam manželstva. Prednášky boli doplnené o videá a pesničky. Pre deti animátori pripravili rôzne hry a súťaže.

Šašo Jašo v klubovni na Západe

Pre žiakov 1. stupňa ZŠ P.O. Hviezdoslava Západ sme zorganizovali v klubovni na Západe odovzdávanie vysvedčení. Šašo Jašo porozprával deťom poučné príbehy a za odmenu mu každá trieda zaspievala pesničku. Nakoniec odovzdal každému žiakovi vysvedčenie. Na ceromónii boli prítomní aj predškolaci z miestnej MŠ. Na záver sa deti zahrali a pochutili si na dobrých šiškách.