Aktualizácia výšky rodičovských poplatkov na školský rok 2019/2020

Oznamujeme , že v zmysle Všeobecne záväzného  nariadenia o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trstená číslo 6/2019 s  účinnosťou od 1.9.2019 sa stanovuje výška rodičovského poplatku za záujmové útvary v školskom roku 2019/2020 nasledovne :

čl. 5 VZN 6/2019 odst.1:

1.      Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so záujmovou činnosťou centra voľného času prispieva zákonný zástupca mesačne na jedno dieťa, plnoletý žiak a dospelá osoba sumou vo výške 1,50 €.

  

Zároveň upozorňujeme, že podľa zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene niektorých zákonov § 116 ods. 7  môže zriaďovateľ rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov v hmotnej núdzi podľa osobitého predpisu.